ปรัชญา

มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีสมรรถนะขั้นสูง

อัตลักษณ์

มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง

วิสัยทัศน์

สาขาที่มีความเป็นผู้นำทางวิชาการที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

ข่าวสาร / กิจกรรมสาขาวิชา

สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เป็นสาขาที่มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความเป็นผู้นำทางวิชาการที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ตามหลักของการบริหารที่ดี เพี่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
h_pced.png

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระดับบัณฑิตศึกษา

 • ปริญญาเอก
  • ปร.ด. การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (DODT. Doctor of organization development and transformation)
 •  ปริญญาโท
  • บธ.ม. บริหารธุรกิจ  
 • ปริญญาตรี
  • วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ  
  • นศ.บ. นิเทศศาสตร์  
  • คศ.บ. โภชนาการชุมชน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
  • คศ.บ. พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ติดต่อเรา

Image
 • สถานที่ทำการ - อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • อีเมล - chayakan@rmu.ac.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม

007009
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
18
6
39
6917
68
169
7009