ประวัติความเป็นมา

ชื่อหลักสูตร

      ภาษาไทย          :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

     ภาษาอังกฤษ    :  Doctor of Philosophy Program in Educational Management  for Local Development

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

   ชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)

   ชื่อย่อ (ไทย) : ปร.ด. (การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)

   ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Educational Management for Local Development)

   ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ph.D. (Educational Management for Local Development)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นแบบ 2.1 โดยเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และ ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต

 

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

   หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่ เมื่อหลักสูตรได้รับการพิจารณาอนุมัติ จากสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคามและคณะกรรมการการอุดมศึกษาและบันทึกไว้ในฐานข้อมูลภายใน ปีการศึกษา 2563

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

    นักการศึกษา นักวิจัยการศึกษา และนักวิชาการ ที่รับผิดชอบด้านการบริหาร และการจัดการศึกษาการพัฒนาท้องถิ่น ระดับกระทรวง ระดับกรม ระดับกอง และระดับท้องถิ่น

    คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย/ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในภาครัฐและเอกชน

    ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ องค์กรสาธารณกุศล องค์กรภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น

    ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

    ผู้ประกอบการอิสระ/ผู้บริหารองค์กรพัฒนาเอกชน

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน

   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

 

ติดต่อเรา

Image
  • สถานที่ทำการ - อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • อีเมล - chayakan@rmu.ac.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม

007003
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
12
6
33
6917
62
169
7003