ภาพกิจกรรมสาขาวิชา

รางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูของครูดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

รางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูของครูดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2563

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม 2563