ภาพกิจกรรมสาขาวิชา

สัมมนาวิชาการในโครงการศาสตร์พระราชากับภาวะผู้นำเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

กิจกรรม            สัมมนาวิชาการในโครงการศาสตร์พระราชากับภาวะผู้นำเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่                  7 มิถุนายน 2562

สถานที่              หอประชุมโรงเรียนคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ผศ.ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณและนักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ