อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

"อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ
ประธานหลักสูตร

 • ปร.ด. การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • บธ.ม. บริหารธุรกิจ
 • คศ.บ. โภชนาการชุมชน
 • คศ.บ. พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู
 • วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
 • นศ.บ. นิเทศศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ ปฐมวนิชกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ปร.ด. การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • นศ.ม. นิเทศศาสตรพัฒนาการ
 • นศ.บ. การประชาสัมพันธ์
ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ค.ด. การศึกษานอกโรงเรียน
 • ค.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา
 • วท.บ. จิตวิทยา

ติดต่อเรา

Image
 • สถานที่ทำการ - อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • อีเมล - chayakan@rmu.ac.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม

006995
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
4
6
25
6917
54
169
6995